Aplikacja Jubiler Skorupski

Sprawdź naszą aplikację i odbieraj rabaty na obrączki, na pierścionki, na bransoletki, na co tylko zechcesz…

Zarejestruj konto i odbierz 100 pkt na start.

Regulamin


§ 1. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania i działania Aplikacji Lojalnościowej oraz warunki korzystania z niej, w tym prawa i obowiązki Użytkowników i Organizatora.


§ 2. Definicje

 1. Aplikacja lojalnościowa– program, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
 2. Organizator – SCOR S.C. 97-570 Przedbórz, ul. Warszawska 2, NIP: 7722417629
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która spełniła warunki opisane w § 4 ust. 1 Regulaminu i przystąpiła do Programu.
 4. Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie przyznawane na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Saldo – Punkty które zebrał Użytkownik w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Karta Lojalnościowa– wirtualna karta Użytkownika z indywidualnym numerem identyfikacyjnym.
 7. Kupon rabatowy– losowy ciąg liczbowy upoważniający do nabycia Produktów na preferencyjnych warunkach cenowych.
 8. Promocje Specjalne– dodatkowe promocje lub akcje zorganizowane przez Organizatora dla Użytkowników
 9. Operator Technologiczny – QRTAG sp. z o.o. ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, KRS: 0000595589, Sąd Rejonowy, Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 60.700zł wpłacony w całości.

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Aplikacji lojalnościowej, Użytkownik może:
  1. rozpocząć zbieranie Punktów w Aplikacji lojalnościowej i wymieniać Punkty na kupony rabatowe dostępne w aplikacji.
  2. otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, np. gratisy lub rabaty.
 2. Aplikacja lojalnościowa prowadzona jest przez Organizatora.
 3. Aplikacja lojalnościowa obsługiwana jest przez Operatora.
 4. Aplikacja dostępna jest na telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android lub IOS w aplikacji mobilnej dostępnej w App Store i Google Play.
 5. Program ma na celu nagradzanie Użytkowników, którzy dokonują zakupu Produktów w salonach Jubiler Skorupski prowadzonych przez SCOR S.C.
 6. Brak punktu sprzedaży na liście w aplikacji oznacza, że taki punkt nie uczestniczy w Aplikacji lojalnościowej.
 7. Udział Użytkownika w Programie jest bezpłatny.
 8. Udział w Programie jest dobrowolny, a Użytkownik może z niego w każdym czasie zrezygnować.
 9. Przystąpienie do Aplikacji lojalnościowej jest możliwe w dowolnym czasie trwania Programu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i postanowieniami Regulaminu.

§ 4. Warunki przystąpienia do Aplikacji lojalnościowej

 1. Użytkownikami Aplikacji lojalnościowej mogą być osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Warunkiem przystąpienia do Aplikacji lojalnościowej jest:
  1. pobranie aplikacji,
  2. zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu,
  3. wypełnienie Formularza Rejestracyjnego  w sposób poprawny i kompletny,
 3. Z chwilą spełnienia wszystkich warunków uczestnictwa w Aplikacji lojalnościowej osoba przystępująca do Aplikacji lojalnościowej staje się jej Użytkownikiem.
 4. Użytkownik w celu dokonania rejestracji musi podać adres e-mail lub zalogować się poprzez własne konto Facebook
 5. Od Użytkownika wymagane jest ustanowienia podczas rejestracji hasła dostępu do Aplikacji.
 6. Użytkownik ma możliwość zresetowania swojego hasła po wybraniu odpowiedniej opcji w Aplikacji w dowolnym czasie.
 7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe podczas wypełniania formularza rejestracyjnego są prawdziwe i aktualne.
 8. Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza rejestracyjnego jest dobrowolne, jednakże jest konieczne, aby wziąć udział w Programie.

§ 5. Zasady gromadzenia Punktów przez Użytkownika

 1. Punkty mogą być gromadzone w ramach Aplikacji lojalnościowej, na zasadach określonych przez Organizatora.
 2. Punkty zgromadzone w ramach danego Salda nie mogą być przenoszone ani zużywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Użytkownika.
 3. Zbieranie Punktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jest możliwe od momentu rejestracji w Aplikacji.
 4. Punkty przyznane w ramach Aplikacji lojalnościowej zapisywane będą do indywidualnego konta Użytkownika.
 5. Punkty przyznawane są za zakup towarów w barze.
 6. Organizator nie nalicza Punktów w przypadku, gdy przedmiotem zakupu są wyłączone produkty oraz wszystkie usługi.
 7. Aktualny stan Salda wyświetlany jest na koncie Użytkownika w Aplikacji.
 8. Punkty przyznane w Aplikacji lojalnościowej można wykorzystać jedynie w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 9. Naliczenie Punktów w ramach Salda wymaga, dokonania zakupu towarów w salonach Jubiler Skorupski, oraz okazania przez Użytkownika Karty Lojalnościowej wraz z przypisanym jej indywidualnym numerem Karty Lojalnościowej sprzedawcy.
 10. Punkty naliczane są w następujący sposób: za każdy 1 (słownie: jeden) złoty wydany w salonach Jubiler Skorupski na zasadach określonych w Regulaminie, Saldo zostaje powiększone o 1 (słownie: jeden) Punkt. Punkty naliczane są proporcjonalnie do wartości dokonanego zakupu.
 11. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
 12. Wymiana Punktów na Kupon rabatowy powoduje automatyczne pomniejszenie Salda Użytkownika, o liczbę Punktów przypisaną do Kuponu rabatowego.

§ 6. Wymiana Punktów

 1. Użytkownik może wymienić Punkty na Kupony Rabatowe dostępne w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.
 2. Użytkownik może wymienić Punkty na dowolny Kupon rabatowy, pod warunkiem posiadania odpowiedniego Salda.
 3. Ilość potrzebnych Punktów do wymiany na Kupony rabatowe ustalana jest przez Organizatora, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji wartości nagrody bez wcześniejszego uprzedzenia.
 4. Kupony rabatowe są dodawane i aktualizowane na bieżąco, w zależności od dostępności Produktów oraz akcji promocyjnych, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do aktualizacji Kuponów rabatowych bez wcześniejszego uprzedzenia.
 5. Kupony rabatowe, na które Użytkownik może zamienić Punkty, znajduję się w odpowiedniej zakładce w Aplikacji.

§ 7. Dodatkowe korzyści związane z uczestnictwem w Aplikacji lojalnościowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do organizacji dodatkowych promocji.
 2. Udział w dodatkowych promocjach jest dobrowolny.
 3. Użytkownikowi w ramach Aplikacji lojalnościowej mogą zostać przyznane przez Organizatora inne korzyści np.: gratisy, rabaty, zniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
 4. Organizator w ramach Aplikacji lojalnościowej może zorganizować dla Użytkowników konkursy z nagrodami oraz quizy i ankiety.
 5. Użytkownicy będą informowani o dodatkowych promocjach poprzez Aplikację lub/i drogą elektroniczną.
 6. Szczegółowe zasady dotyczące promocji dodatkowych zostaną określone w odrębnych regulaminach.

§ 8. Zakończenie udziału Użytkownika w Aplikacji Lojalnościowej

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Użytkownikowi uczestnictwa w Programie za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu.
 2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie. Użytkownik może wnieść odwołanie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, przesyłając je na adres Organizatora.
 3. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie wszystkie Punkty zostaną anulowane.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie. Informację o rezygnacji należy przesłać na adres email: jubiler@skorupski.com.pl
 5. Użytkownik może w każdym czasie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Usunięcie Aplikacji nie oznacza jednak rezygnacji z udziału w Programie. Rezygnacja z udziału w Programie możliwa jest tylko po uprzednim poinformowaniu Organizatora.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu mogą być zgłaszane do Organizatora za pomocą email na adres: jubiler@skorupski.com.pl
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi drogą e-mailową w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji.

§ 10.Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest SCOR S.C. Warszawska 2, 97-570 Przedbórz, NIP: 7722417629.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Organizator na mocy odrębnej umowy powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Programu Operatorowi technologicznemu w zakresie niezbędnym do obsługi Programu przez Operatora technologicznego.

§ 11. Zmiany Regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu Organizator powiadomi Użytkowników o zmianach.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Pełna treść Regulaminu dostępna jest w aplikacji.
 2. W związku z występującymi aktualizacjami systemów operacyjnych Android i iOS może być konieczna aktualizacja Aplikacji. O konieczności aktualizacji Organizator będzie powiadamiał Użytkowników za pomocą Aplikacji.
 3. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 01.07.2021

Polityka prywatności


§ 1
Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka prywatności przekazuje informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Administratora w związku z korzystaniem z Aplikacji. 
 2. Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymagania, które wynikają z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.
 3. Polityka Prywatności Aplikacji jest udostępniana Użytkownikom przez Administratora w związku z pobraniem przez Użytkowników Aplikacji Loyalty Club ze sklepu internetowego Google Play lub AppStore. 
 4. Podczas rejestracji w Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności Aplikacji oraz na przesyłanie mu sprofilowanych informacji marketingowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz RODO. Powyższe dotyczy przesyłania Użytkownikowi przez Administratora i Partnera handlowego informacji handlowych i marketingowych w samej Aplikacji, za pośrednictwem wskazanego w Aplikacji adresu e-mail oraz za pomocą powiadomień push. 

§ 2
Administrator.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych w związku z korzystaniem z Aplikacji jest QRtag Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Romana Dmowskiego 35, 60-222 Poznań, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595589, NIP: 7831735647, REGON: 363401597, kapitał zakładowy wysokości 60.700 złotych, adres e-mail: office@qrtag.pl. 
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pisemny lub elektroniczny na adresy wskazane powyżej. 
 3. Współadministratorem danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Aplikacji jest również podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie odrębnej umowy dotyczącej stworzenia Aplikacji (zwany dalej: „Partnerem handlowym”), który realizuje za pośrednictwem Aplikacji swój program lojalnościowy wobec Użytkowników (zwany dalej: „Programem lojalnościowym”). Dane Partnera handlowego są zawarte w Aplikacji. 
 4. Informacje związane z realizacją Programu lojalnościowego oraz z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zbieranych przez Partnera handlowego mogą być określone niezależnie od niniejszej Polityki prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnera handlowego wobec Użytkowników związane z ochroną ich danych osobowych, za uzyskiwanie przez Partnera handlowego od Użytkowników niezbędnych zgód związanych z przesyłaniem im informacji handlowych i marketingowych oraz za realizację przez Partnera handlowego wobec Użytkowników postanowień RODO i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 3
Kategorie danych.

Administrator i Partner handlowy przetwarzają następujące dane, w tym dane osobowe Użytkowników:

 1. dane służące do założenia konta Użytkownika i logowania: data i godzina rejestracji Użytkownika, data i godzina ostatniego logowania, imię i nazwisko, Facebook ID, Apple ID, adres e-mail, token (rejestracyjny i token do przywracania hasła), hasło;
 2. firebase Key, UUID, Ad ID, data rejestracji Użytkownika w systemie, typ systemu operacyjnego, rodzaj (wersja i nazwa handlowa) Aplikacji;
 3. liczba punktów na koncie w Programie lojalnościowym, stały rabat klienta, kod EAN (kod karty Użytkownika – rodzaj wewnętrznego ID służącego do identyfikacji Użytkownika przez obsługę Partnera handlowego), pełna historia operacji wpływających na stan konta (zakupy, użycia kodów rabatowych);
 4. ilość zebranych punktów / ilość wykorzystanych kuponów w Programie lojalnościowym oraz data i godzina zeskanowania / zebrania / wykorzystania;
 5. korzyści handlowe (zniżki, promocje, rabaty itp.), z których skorzystał Użytkownik oraz data, godzina, lokalizacja i dane Partnera handlowego, u którego skorzystano z korzyści;
 6. tagi (zbierane w postaci ankiety informacje o preferencjach konsumenckich Użytkownika, które służą do przesyłania informacji marketingowych i innych);
 7. historia przypadków okazania (zeskanowania) u Partnera handlowego kodu Użytkownika zawartego w Aplikacji w celu uzyskiwania punktów w Programie lojalnościowym;
 8. historia zakupów Użytkownika (włącznie z informacją z paragonów) zaciągana z systemów Partnera handlowego w celu wyliczenia stanu zerowego konta Użytkownika w Programie lojalnościowym;
 9. wykorzystane rabaty (w Aplikacji przechowywane są kupony rabatowe, a następnie, w przypadku ich okazania u Partnera handlowego, system rejestruje datę i godzinę wykorzystania rabatu oraz ID pracownika Partnera handlowego skanującego kupon rabatowy);
 10. dane lokalizacyjne Użytkownika;
 11. inne dane osobowe wskazane lub wygenerowane przez Użytkownika, określone podczas korzystania z Aplikacji.

§ 4
Cele przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator i Partner handlowy przetwarzają dane osobowe Użytkowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Aplikacji i obsługi Programu lojalnościowego, w tym w celu profilowania Użytkowników i dostarczania im najlepszych okazji i usług dopasowanych do ich preferencji i zainteresowań, a także do informowania ich o nowych funkcjonalnościach Aplikacji i usługach Administratora oraz Partnera handlowego.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników także w celu realizowania innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub podmiotów z nim powiązanych, w tym Partnera handlowego.
 3. Administrator zapewnia Użytkownikom bezpieczeństwo przetwarzania danych. Wszelkie informacje przekazywane przez Użytkowników chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres korzystania z Aplikacji lub przez czas niezbędny do zrealizowania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora i Partnera handlowego, w tym do wykonania umowy Administratora z Partnerem handlowym i przedawnienia roszczeń z niej wynikających lub do realizacji innych obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 5
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowią:
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, gdyż Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności w toku rejestracji Aplikacji,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora rozumie się kierowanie wobec Użytkowników informacji handlowych i marketingowych (w tym profilowanie) lub innych mających znaczenie dla Administratora lub podmiotów z nim powiązanych, w tym Partnera handlowego.
 2. Generowanie i przesyłanie Administratorowi i Partnerowi handlowemu danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Aplikacji i brania udziału w Programie lojalnościowym.
 3. Dane osobowe Użytkownika są uzyskiwane bezpośrednio od Użytkownika. 

§ 6
Odbiorcy danych.

 1. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą, w szczególności: 
  • Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, D04 E5W5 Irlandia
  • Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Republic of Ireland
  • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland
  • home.pl S.A, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin
  • nazwa.pl Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków
  • OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław
  • Krajowy Integrator Płatności S.A. (operator tpay) ul. Święty Marcin 73, 61-808 Poznań
 2. Ponadto, odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również inne podmioty powiązane z Administratorem lub podmioty, które świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym m.in. usługi IT, doradcze, księgowe, marketingowe, audytowe, prawne, wysyłkowe, płatnicze i archiwizacyjne .

§ 7
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (w tym profilowania) oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 2. Ponadto, Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.