Karta podarunkowa

 • Karty podarunkowe są do nabycia w sklepach Jubiler Skorupski firmy SCOR S.C.
 • Nabywca przyjmuje do wiadomości, że karta podarunkowa:
  • może być zrealizowana wyłącznie w sklepach Jubiler Skorupski
  • nie podlega wymianie na środki pieniężne
  • karta nie uprawnia do skorzystania z rabatów i promocji
  • sklepy Jubiler Skorupski mają prawo odmówić realizacji karty podarunkowej gdy jest zniszczona i uniemożliwia to odczyt wartości karty lub potwierdzenia autentyczności
 • Karty podarunkowe są sprzedawane na okaziciela
 • Wartość karty podarunkowej zostaje ustalona z nabywcą i wpisana w kartę w chwili zakupu
 • Karty podarunkowe ważne są przez 12 miesięcy od daty ostatniego zasilenia
 • Płatności kartą podarunkową
  • Karta podarunkowa uprawnia do zakupu wszystkich towarów w salonach Jubiler Skorupski
  • Karta podarunkowa nie uprawnia do zakupu usług w salonach Jubiler Skorupski
  • W przypadku zakupu towarów w kwocie wyższej niż wartość karty podarunkowej, nabywca zobowiązany jest dopłacić różnicę (gotówka, płatność kartą kredytową lub inną kartą podarunkową)
  • W przypadku zakupu towarów w kwocie niższej niż wartość karty podarunkowej różnica pozostaje jako saldo na karcie podarunkowej.
 • Utrata, zniszczenie, nieuprawnione korzystanie z karty podarunkowej
  • Wydawca karty podarunkowej nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie lub nieuprawnione korzystanie przez osoby trzecie z karty podarunkowej
  • W przypadku utraty, zgubienia lub kradzieży karty podarunkowej nabywcy nie przysługują żadne roszczenia wobec sklepów Jubiler Skorupski.
 • Wszelkie reklamacje związane z kartami podarunkowymi będą rozpatrywane przez firmę SCOR S.C. w ciągu 14 dni od złożenia pisemnej reklamacji przez nabywcę
 • Użytkownik przez zakup karty podarunkowej oświadcza, że akceptuje regulamin kart podarunkowych
 • Karta podarunkowa nie jest instrumentem płatniczym
 • Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego